گروه اسفا

اختراعات

ثبت اختراع بین المللی US Patent_1

ثبت اختراع بین المللی US Patent_2

ثبت اختراع بین المللی US Patent_3

ثبت اختراع بین المللی US Patent_4

ثبت اختراع اندازه گیری ظرفیت یک بانک خازنی

ثبت اختراع اندازه گیری ظرفیت یک بانک خازنی

ثبت اختراع تعیین محل خطا در شینه ژنراتور

ثبت اختراع جبرانساز خطای ترانس ولتاژ خازنی

ثبت اختراع دیمگنتایز ترانس

ثبت اختراع رله حفاظت بانک خازنی

ثبت اختراع سیستم اندازه گیری فرکانس بالا

ثبت اختراع فازیابی در شبکه توزیع

ثبت اختراع_فازیابی در شبکه توزیع2

ثبت اختراع کاهش ابعاد هسته در ترانس جریان

تاییدیه علمی اندازه گیری ظرفیت یک بانک خازنی

تاییدیه علمی اندازه گیری امپدانس زمین

تاییدیه علمی جبرانساز خطای ترانس ولتاژ خازنی

تاییدیه علمی تعیین محل خطا در شینه ژنراتور

تاییدیه علمی دیمگنتایز ترانس

تاییدیه علمی رله حفاظت بانک خازنی

تاییدیه علمی سیستم اندازه گیری فرکانس بالا

تاییدیه علمی فازیابی در شبکه توزیع

تاییدیه علمی فازیابی در شبکه توزیع ۲

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع