گروه اسفا

گواهی ها و تاییدیه ها

پروژه و شرکت برگزیده 1401

پروژه و شرکت برگزیده 1401

پژوهشگر برتر صنعت برق در سال 1392

شرکت و پروژه برتر توانیر سال 1401-1

شرکت و پروژه برتر توانیر سال 1401-2

فناور برتر کشور در سال 1399

فناور برتر کشور در سال 1399

پروژه عملی برگزیده در سال 1394

2015_IEEE_power delivery

محقق برتر جوان در سال 2020

هیئت علمی برگزیده دانشگاه تهران در سال 1397

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع