گروه اسفا

تصاویر بازدیدها و نمایشگاه ها

بازدید جناب آقای دکتر ستاری به همراه مدیران دانشگاه تهران

بازدید آقای جهانگیری

ارائه-مسابقه میدان

بازدید وزیر اسپند1401

بازدید وزیر اسپند1401

بازدید وزیر اسپند1401

نمایشگاه صنعت برق1401

نمایشگاه صنعت برق1401

نمایشگاه حفاظت عباسپور1401

نمایشگاه کیش 1401

دریافت جایزه پژوهشگاه نیرو

تایپ تست پیشتاز

خط تولید

خط تولید

دوره آموزشی خراسان

دریافت لوح تقدیر و جایزه از وزیر محترم نیرو در سال 1401

دسته کاوش

عکس دسته جمعی محصولات

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع