گروه اسفا

گواهی‌ها و تاییدیه‌ها

گواهی ISO 9001:2015 شرکت ESFA

گواهی ISO 9001:2015 شرکت KEF

تایپ تست رله حافظ 121 از پژوهشگاه نیرو

تایپ تست رله حافظ 131 از پژوهشگاه نیرو

تایپ تست رله حافظ ۱۳۱ امیرکبیر

تایپ تست رله مولتی فانکشن پیشتاز از اپیل

تایپ تست رله مولتی فانکشن پیشتاز از پژوهشگاه نیرو

تایپ تست پروتکل ارتباطی IEC 61850 رله مولتی فانکشن پیشتاز از پژوهشگاه نیرو

تاییدیه رله حافظ 121 از توانیر-شورای ارزیابی

تاییدیه رله حافظ 131 از توانیر- شورای ارزیابی

تست دستگاه کاوش از پژوهشگاه نیرو

شورای ارزیابی کیاالکترونیک

کاوش - صاایران - 1

گزارش آزمون دستگاه تانژانت دلتا - آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران

تاییدیه توانیر برای دستگاه کاوش و تانژانت دلتا

گزارش آزمون مرکز اندازه گیری پایش از پژوهشگاه نیرو

گزارش آزمون نوعی دستگاه تانژانت دلتا از پژوهشگاه نیرو

گزارش تست دستگاه کالیبراتور از پژوهشگاه نیرو

گواهی تاییدیه شرکت الکترونیک سازان فن آریا

گواهی تاییدیه شرکت کیا الکترونیک فراز

گواهینامه ایزو 9001

مجوز استقرار در پارک علکم و فناوری

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع