گروه اسفا

رله حفاظتی پیشتاز PISHTAZ

رله حفاظتی پیشتاز PISHTAZ

بدون پاسخ
5/5
دسته بندی

اشتراک گذاری

مشخصات فنی رله حفاظتی پیشتاز PISHTAZ

واحد های حفاظتی جریانی
 • دو سطح (Stage) در حفاظت تأخيرى 51 ANSI با منحنى هاى استاندارد
 • دو سطح در حفاظت آنى يا زمان ثابت ANSI 50 (I >>, I>>>)
 • دو سطح واحد حفاظت تشخیص خطای اضافه جریان جهتی با مشخصه معکوس ودو سطح واحد آنى (67 ANSI)
 • يك سطح در حفاظت تأخيرى اتصال زمين ANSI 51N با منحنى هاى استاندارد
 • ANSI زمين اتصال آنى حفاظت در سطح دو
 • دو سطح واحد حفاظت تشخیص خطای زمین جهتی با مشخصه معكوس و دو سطح واحد آنى (ANSI 67N)
 • یک سطح واحد حفاظتى تشخيص خطاى زمين حساس با منحنى هاى استاندارد (Sensitive 51N)
 • دو سطح واحد حفاظتى تشخيص خطاى زمين حساس  (50N Sensitive)
 • دو سطح حفاظت جريان مؤلفه منفى (ANSI 46-Negative Sequence)
 • دو سطح واحد حفاظت اضافه بار (49 Thermal Over load (ANSI
 • كنترل ديماند (Demand)
 • سه سطح واحد حفاظت خرابى كليد (ANSI 50BF-Circuit Breaker Failure)
 • دو سطح واحد تشخيص قطع سيم (Broken Conductor)
 • چهار سطح واحد حفاظت آنى كنترل توان (32 ANSI)
 • واحد حفاظتى كاهش جريان ويزه حفاظت موتور (37 ANSI)
 • واحد وصل مجدد (ANSI 79-Auto Reclose)
واحد هاى حفاظت ولتاژى
 • چهار سطح واحد حفاظت آنى اضافه ولتاژ (59 ANSI)
 • چهار سطح واحد حفاظت آنى كاهش ولتاژ (27 ANSI)
 • سه سطح واحد حفاظت آنى اضافه ولتاژ زمين (ANSI 59N)
 • سه سطح واحد حفاظت اضافه ولتاژ مولفه منفى (47 ANSI)
 • سه سطح واحد حفاظت كاهش ولتاژ مولفه مثبت (ANSI27D)
 • دو سطح واحد وصل سنكرون (25 ANSI)
 
واحد هاى حفاظت فركانسى
 • پنج سطح واحد حفاظت آنى كاهش فركانس (ANSI 81U)
 • چهار سطح واحد حفاظت آنى افزايش فركانس (ANSI 81O)
 • چهار سطح واحد حفاظتى نرخ تغييرات فركانس (ANSI 81R)
 
واحد هاى حفاظت موتور
 • واحد حفاظتى نظارت بر زمان راه اندازى موتور (48 ANSI)
 • واحد حفاظتى اضافه بار موتور (ANSI 49M)
 • واحد حفاظتى نظارت بر راه اندازى موتور بر مبناى مدل حرارتى (66 ANSI)
 • واحد حفاظتی نظارت بر راه اندازى موتور بر مبناى شمارش تعداد دفعات وصل (ANSI 66)
 • دو سطح واحد تشخيص قفل رتور (ANSI 51LR برای شرايط راه اندازی و كار)

رله حفاظت جریانی ترانسفورماتور (OC/EF)

رله مدیریت اضافه بار هوشمند ترانسفورماتور

رله‌ حفاظت فیدر

رله جامع حفاظت شبکه‌های
توزیع

ارتباط با کارشناس فنی جهت مشاوره و فروش

02144521489

از ساعت ۹ تا ۱۷ تماس حاصل فرمایید.